1. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Α) Αντίγραφο ισχύοντος κωδικοποιημένου Καταστατικού ή εναλλακτικά ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ τροποποιήσεων


Β) Ισχύουσα εκπροσώπηση νομικού προσώπου ή επιχείρησης:


Για Α.Ε. /Ε.Π.Ε.

Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. ή ΦΕΚ κατά περίπτωση ή εναλλακτικά

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ή εναλλακτικά

Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής Δ.Σ./διαχειριστών και Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκρότησης αυτού σε σώμα/εκχώρησης εξουσιών σε μέλη Δ.Σ./διαχειριστές/τρίτους και Αριθμ. Πρωτ. υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για λοιπές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα (Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές επιχειρήσεις, κλπ.)

Ανακοίνωση/Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ή εναλλακτικά

Αντίγραφο οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου εταιρικού τύπου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (π.χ. αντίγραφο έναρξης στην εφορία και τυχόν μεταβολές, πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.) 


Γ) Ορισμός εκπροσώπου νομικού προσώπου ή επιχείρησης έναντι του σωματείου:

Πρακτικό Δ.Σ. ή πράξη διαχειριστή/ών ή γενικά απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου για τον ορισμό του αρμόδιου προσώπου για την εκπροσώπηση αυτού στα όργανα του σωματείου και εν γένει στις σχέσεις του με αυτό (ζητήστε μας σχετικό υπόδειγμα).

2. Αποδεικτικό Κύκλου Εργασιών τελευταίας διαχειριστικής χρήσης

Ισολογισμός και Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης ή έντυπο Ε3.
Προκειμένου για νεοσύστατη επιχείρηση, αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας.

3. Αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης

Παρακαλούμε:

  • H αποστολή των δικαιολογητικών να ολοκληρώνεται πριν την καταβολή της εγγραφής/συνδρομής.

  • Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης.