ΌροςΠεριγραφή

Barcode Verification (Έλεγχος Πιστότητας Συμβόλων)

Η αξιολόγηση της ποιότητας εκτύπωσης ενός συμβόλου barcode, βάσει των προτύπων ISO/IEC 15416 (linear σύμβολα) και 15415 (2D σύμβολα), χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων (barcode verifiers).

EAN-13 barcode

Το barcode της οικογένειας συμβόλων EAN/UPCπου κωδικοποιεί κωδικούς GTIN-13, Coupon-13, RCN-13 και VMN-13.

EAN-8 barcode

Το barcode της οικογένειας συμβόλων EAN/UPCπου κωδικοποιεί κωδικούς GTIN-8 ή RCN-8.

Electronic Product Code (EPC)

Πρότυπο GS1 για τη διεθνή αναγνώριση φυσικών αντικειμένων (πχ. Μονάδων εμπορίας, παγίων ή θέσεων) μέσω της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων (RFId) και άλλων μέσων.

GS1 DataBar®

Οικογένειασυμβόλωνbarcodes πουπεριλαμβάνειτιςεξήςπαραλλαγές/εκδοχές: GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, και GS1 DataBar Stacked.

GS1 DataMatrix

Η εξειδικευμένη εκδοχή της συμβολογίας DataMatrix για την απεικόνιση δεδομένων GS1

GS1 EANCOM®

Ένα σύνολο λεπτομερών οδηγιών για την υλοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω των τυποποιημένων μηνυμάτων UN/EDIFACT και απεικόνιση των κωδικών αναγνώρισης GS1.

GS1 Global Standards Management Process

Η Διεθνής Διαδικασία Διαχείρισης Προτύπων (GSMP) είναι μια διαδικασία που καθορίστηκε τον Ιανουάριο του 2002 για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των Διεθνών Προτύπων και των Παγκόσμιων Οδηγιών, που αποτελούν μέρος του Διεθνούς Συστήματος GS1. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των χρηστών του συστήματος.

GS1 XML

Ένα σύνολο λεπτομερών οδηγιών για την υλοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου με τη χρήση της γλώσσας XML – eXtensibleMark-upLanguage, που χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών μέσω του internet.

GS1 Δείκτης Εφαρμογής

Ένα αριθμητικό πεδίο αποτελούμενο από 2 έως 4 ψηφία, που προηγείται ενός πεδίου δεδομένων, καθορίζοντας τη μορφή και τη δομή του πεδίου που ακολουθεί, αποτελώντας κατ’ ουσία την «ταυτότητά» του.

GS1 Εθνικός Οργανισμός – Μέλος (GS1 MemberOrganisation)

Το Εθνικό Γραφείο GS1 που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του Συστήματος GS1 στη χώρα (ή περιοχή) ευθύνης του. Στα καθήκοντα του εθνικού γραφείου GS1 περιλαμβάνονται, χωρίς να περιορίζονται, η ορθή χρήση του Συστήματος από τις επιχειρήσεις-μέλη του, η παροχή εκπαίδευσης στη χρήση του, η προώθηση του Συστήματος GS1 στην αγορά της χώρας ευθύνης, η υποστήριξη χρήσης του καθώς και η διασφάλιση του ενεργού ρόλου των επιχειρήσεων-μελών του Εθνικού Οργανισμού στην ανάπτυξη των προτύπων GS1 μέσω τουGSMP.

GS1 Κωδικός Εταιρίας

Αποτελεί τμήμα του Εταιρικού Προθέματος GS1. Αποδίδεται στην ενδιαφερόμενη εταιρία από τον Εθνικό Οργανισμό-μέλος GS1, ανάλογα με τις ανάγκες της.

GS1 Πρόθεμα Χώρας

Αποτελεί τμήμα του Εταιρικού Προθέματος GS1. Αποδίδεται από τον οργανισμό GS1 στον Εθνικό Οργανισμό-μέλος. Μαζί με τον Κωδικό Εταιρίας αποτελούν το Εταιρικό Πρόθεμα GS1.

GS1 Υπολογισμός Ψηφίου Ελέγχου

Ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από το Σύστημα GS1 για τον υπολογισμό ενός ψηφίου ελέγχου το οποίο θα επιβεβαιώνει την ακρίβεια των δεδομένων των κωδικών (πχ. Modulo 10).

GS1 Ψηφίο Ελέγχου

Το τελευταίο ψηφίο στα δεξιά ενός κωδικού GS1. Υπολογίζεται με βάση όλα τα υπόλοιπα ψηφία του κωδικού, για να εξασφαλίσει ότι ο κωδικός έχει δομηθεί σωστά και ότι το barcode έχει αναγνωσθεί σωστά.

GS1®

Ο οργανισμός που διαχειρίζεται το Παγκόσμιο, Διεθνές Σύστημα Προτύπων GS1 με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και το Princeton (Η.Π.Α.). ΜέλητουείναιοιΕθνικοίΟργανισμοί – Μέλη GS1.

GTIN‑12

Ο κωδικός αναγνώρισης GS1 12 ψηφίων που αποτελείται από το πρόθεμα επιχείρησης U.P.C., τον κωδικό αναφοράς προϊόντος και το ψηφίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μονάδων εμπορίας.

GTIN‑13

Ο κωδικός αναγνώρισης GS1 13 ψηφίων που αποτελείται από το Εταιρικό Πρόθεμα GS1, τον κωδικό αναφοράς προϊόντος και το ψηφίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μονάδων εμπορίας.

GTIN‑14

Ο κωδικός αναγνώρισης GS1 14 ψηφίων που αποτελείται από το δείκτη 1-9, το Εταιρικό Πρόθεμα GS1 (ή πρόθεμα επιχείρησης U.P.C)., τον κωδικό αναφοράς προϊόντος και το ψηφίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μονάδων εμπορίας χονδρικής.

GTIN‑8

Ο κωδικός αναγνώρισης GS1 8 ψηφίων που αποτελείται από το Πρόθεμα Χώρας GS1, τον κωδικό αναφοράς προϊόντος και το ψηφίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μονάδων εμπορίας μικρού μεγέθους.

Modulo 10

Ο μαθηματικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται (σε όσους κωδικούς αναγνώρισης GS1 απαιτείται) για τον υπολογισμό ψηφίων ελέγχου.

Radio Frequency Identification (RFId)

Τεχνολογία σήμανσης δεδομένων που μεταδίδει πληροφορίες μέσω σημάτων σε μορφή ραδιοσυχνοτήτων. Ένα σύστημα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων αποτελείται από μια κεραία και ένα πομποδέκτη ο οποίος «διαβάζει» τη ραδιοσυχνότητα και μεταφέρει την πληροφορία σε μια συσκευή επεξεργασίας και ένα αναμεταδότη ή ετικέτα που αποτελεί ένα ενσωματωμένο κύκλωμα που περιέχει την πληροφορία που θα μεταδοθεί. Είναι ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών του προτύπου GS1 EPC.

VMN-13

Ο 13-ψήφιος Κωδικός Περιορισμένης Κυκλοφορίας που σημαίνεται με σύμβολα barcodes ΕΑΝ-13 και επιτρέπει την κωδικοποίηση κωδικών μεταβλητής μέτρησης. Καθορίζεται ανάλογα με τον τομέα της αγοράς και τα ειδικά GS1 προθέματα 20 έως 29.

Αλφαριθμητικά Δεδομένα (an)

Περιγράφουν σειρά δεδομένων που περιέχει αλφαβητικούς χαρακτήρες (γράμματα), αριθμητικούς χαρακτήρες (αριθμούς) και άλλους χαρακτήρες όπως σημεία στίξης.

Γραμμικό (Linear) σύμβολο

Έτσι ονομάζονται τα σύμβολα barcode στα οποία η “πληροφορία” κωδικοποιείται με βάση τα διαφορετικά πλάτη των μπαρών και των διαστημάτων. Τα σύμβολα αυτά ονομάζονται και μονοδιάστατα.

Δείκτες Ελεύθερης Ζώνης

Οι χαρακτήρες «μεγαλύτερο από» (>) ή «μικρότερο από» (<), που εκτυπώνονται κάτω από το σύμβολο barcode, και των οποίων η κορυφή οριοθετεί την εξωτερική πλευρά των ελεύθερων ζωνών του συμβόλου.

Δείκτης

Ένα ψηφίο από το 1 έως το 9 στην αρχή, αριστερά ενός κωδικού GTIN-14.

Διάσταση-X

Το προδιαγεγραμμένο πλάτος της στενότερης μπάρας ενός συμβόλου barcode.

Δι-διάστατο σύμβολο (2D)

Έτσι ονομάζονται τα σύμβολα barcode στα οποία η “πληροφορία” κωδικοποιείται σε 2 διαστάσεις, δηλ. τόσο στα διαφορετικά πλάτη των μπαρών και των διαστημάτων, όσο και στα ύψη τους. Τα σύμβολα αυτά έχουν αφ’ ενός μεν τη δυνατότητα κωδικοποίησης πολλών πληροφοριών, αφ’ ετέρου δε τη δυνατότητα αναγνώρισης και επιδιόρθωσης τυχόν λαθών.

Διεθνής Κωδικός Επιστρεφόμενων Παγίων - Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Κωδικός Αναγνώρισης του Συστήματος GS1 που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση επιστρεφόμενων παγίων. Συντίθεται από το Εταιρικό Πρόθεμα GS1, τον τύπο του παγίου, το ψηφίο ελέγχου και προαιρετική επιπρόσθετη σειριακή αρίθμηση.

Διεθνής Κωδικός Θέσης – Global Location Number (GLN)

Κωδικός Αναγνώρισης του Συστήματος GS1 που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ως νομικής οντότητας ή και μιας φυσικής θέσης. Η χρήση των Κωδικών Θέσης αποτελεί προϋπόθεση για τις αποτελεσματικές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΔιεθνήςΚωδικόςΚουπονιών - Global Coupon Number (GCN)

Κωδικός Αναγνώρισης του Συστήματος GS1 που προσφέρει μοναδική αναγνώριση σε ένα κουπόνι με προαιρετική επιπρόσθετη σειριακή αρίθμηση.

Διεθνής Κωδικός Μονάδων Εμπορίας - GlobalTradeItemNumber® (GTIN®)

Κωδικός Αναγνώρισης του Συστήματος GS1 που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μιας Μονάδας Εμπορίας.

Ελεύθερη Ζώνη

Η ελεύθερη, καθαρή από γραφικά, επιφάνεια πριν από την πρώτη μπάρα και μετά την τελευταία μπάρα ενός συμβόλου barcode. Αποτελείαναπόσπαστοτμήματουσυμβόλου.

Εταιρικό Πρόθεμα GS1 - GS1 CompanyPrefix

Το GS1 Πρόθεμα Χώρας μαζί με τον GS1 Κωδικό Εταιρίας, σχηματίζουν το Εταιρικό Πρόθεμα GS1, με μήκος που ποικίλλει, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η μετάδοση δομημένων δεδομένων μεταξύ Η/Υ, βάσει συμφωνημένων πρότυπων μηνυμάτων, με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση όπως μηνυμάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) και συστημάτων αυτόματης συλλογής δεδομένων.

Ηλεκτρονικό Μήνυμα

Η σύνθεση από συμβολοσειρές που προκύπτουν από «σκαναρισμένα» δεδομένα και δεδομένα συναλλαγών που συντίθενται για επιβεβαίωση των διαδικασιών και απρόσκοπτη λειτουργία συστημάτων (πχ. ηλεκτρονικό τιμολόγιο).

Ιδιοκτήτης Επωνυμίας (brand owner)

Η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την απόδοση των κωδικών αναγνώρισης GS1. Ο διαχειριστής ενός Εταιρικού Προθέματος GS1.

Κουπόνι

Τύπος επιταγής που μπορεί να εξαργυρωθεί στο σημείο λιανικής (POS) είτε ως χρηματικό ποσό είτε ως δωρεάν προϊόν.

Κύρια Δεδομένα (Master Data)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Συγχρονισμού Δεδομένων, έτσι ονομάζονται τα δεδομένα που παραμένουν σταθερά, ή αλλάζουν σπάνια, και χρησιμοποιούνται σε επαναλαμβανόμενη βάση στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Τα Κύρια Δεδομένα περιγράφουν κάθε Στοιχείο ή Οντότητα που συμμετέχει στις Διαδικασίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ένας Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας (GTIN) ή ένας Διεθνής Κωδικός Θέσης (GLN) αναγνωρίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε σύνολο δεδομένων. Τα Κύρια Δεδομένα μπορεί να διαιρεθούν σε “ουδέτερα/ανεξάρτητα” ή “εξαρτημένα” από μια εμπορική συναλλαγή.

Κωδικοί Μεταβλητής Μέτρησης (Variable Measure Numbers - VMNs)

Κωδικοί Περιορισμένης Κυκλοφορίας (VMN-12, VMN-13) που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση προϊόντων μεταβλητής μέτρησης κατά το σκανάρισμα σε σημεία λιανικής. Καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς-Μέλη του GS1.

Κωδικοί Περιορισμένης Κυκλοφορίας - Restricted Circulation Number (RCN)

Προσδιορίζουν ένα κωδικό αναγνώρισης GS1 που χρησιμοποιείται για ειδικές εφαρμογές σε περιορισμένο περιβάλλον, καθοριζόμενο από τον Εθνικό Οργανισμό-Μέλος GS1 (όπου περιορισμένο περιβάλλον, μια χώρα, επιχείρηση, τομέας βιομηχανίας). Αποδίδονται από τον GS1 είτε για εσωτερική χρήση σε επιχειρήσεις είτε από τους Εθνικούς Οργανισμούς-Μέλη ως λύσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες κωδικοποίησης τοπικά στη χώρα ευθύνης τους (πχ. κωδικοποίηση προϊόντων μεταβλητής μέτρησης βάρους, κουπονιών κλπ.).

Κωδικός Αναγνώρισης GS1 - GS1 identification key

Ένα αριθμητικό ή αλφαριθμητικό πεδίο, που στα πλαίσια του Συστήματος GS1 χρησιμοποιείται ως «ταυτότητα» ενός προϊόντος, υπηρεσίας, θέσης κλπ. Οι κωδικοί αναγνώρισης απεικονίζονται μέσω συμβόλων barcode, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται από τα ηλεκτρονικά μέσα οπτικής ανάγνωσης (scanners) στα σημεία λιανικής πώλησης, στα σημεία παραλαβής των αποθηκών ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο χρειάζεται, σύμφωνα με τις εμπορικές διαδικασίες.

Κωδικός Αναφοράς Θέσης

Αποτελεί τμήμα ενός GLN και αποδίδεται από την επιχείρηση για να δημιουργήσει έναν μοναδικό κωδικό προσδιορισμού συγκεκριμένης θέσης.

Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος

Ο Κωδικός Αναφοράς Προϊόντος αποτελεί το τμήμα ενός GTINμετά το Εταιρικό Πρόθεμα GS1. Αποδίδεται στα προϊόντα από την κάθε εταιρία στην οποία ανήκει το Εταιρικό Πρόθεμα GS1.

Μεγέθυνση

Διαφορετικά μεγέθη συμβόλων barcodes σε σχέση με μια ονομαστική διάσταση. Εκφράζονται ποσοστιαία (%) ή ως δεκαδικό ισοδύναμο της Ονομαστικής Διάστασης της συμβολογίας.

Μεταφορέας (logistics)

Η επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανταλλαγής επιχειρηματικών δεδομένων.

Μετρήσεις Logistics

Μετρήσεις που προσδιορίζουν εξωτερικές διαστάσεις και μικτό βάρος μιας μονάδας logistics (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας και μεταφοράς).

Μετρήσεις Εμπορίας

«Καθαρές» μετρήσεις προϊόντων μεταβλητής μέτρησης (βάρος, μήκος κλπ.) και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την τιμολόγηση αυτών των προϊόντων.

Μονάδα Logistics

Ως Μονάδα Logistics ορίζεται κάθε αντικείμενο, οποιασδήποτε σύνθεσης, που προορίζεται για τη μεταφορά ή/και την αποθήκευση, και η διαχείριση του οποίου είναι απαραίτητη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αναγνωρίζεται με τους κωδικούς SSCC.

Μονάδα Εμπορίας

Ως Μονάδα Εμπορίας ορίζεται οποιοδήποτε είδος (προϊόν ή υπηρεσία) για το οποίο χρειάζεται να ληφθούν προκαθορισμένες πληροφορίες και το οποίο μπορεί να αποτιμηθεί, να παραγγελθεί ή τιμολογηθεί μεταξύ συνεργατών σε οποιοδήποτε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μονάδα Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης

Ως Μονάδα Εμπορίας Μεταβλητής Μέτρησης ορίζεται οποιαδήποτε Μονάδα Εμπορίας της οποίας η τιμή πώλησης εξαρτάται από ένα μετρούμενο μέγεθος π.χ. βάρος, μήκος.

Μονάδα Εμπορίας Σταθερού Βάρους (Fixed Measure Trade Item)

Ένα τεμάχιο το οποίο παράγεται πάντα στη ίδια προκαθορισμένη μορφή (π. Τύπος, μέγεθος, βάρος, περιεχόμενα, σχέδιο) και το οποίο μπορεί να πωληθεί σε οποιοδήποτε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μονάδα Εμπορίας Χονδρικής

Μια προκαθορισμένη σύνθεση μονάδων εμπορίας που δεν προορίζεται για λιανική πώληση και ανάγνωση από scanners λιανικής. Κωδικοποιείταιμεκωδικούς GTIN-14, GTIN-13 ή GTIN-12.

Πελάτης

Ο κρίκος της αλυσίδας εφοδιασμού που παραλαμβάνει, αγοράζει ή καταναλώνει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία.

Περιβάλλουσα Γραμμή (Φέρον Πλαίσιο)

Οριζόντια μπάρα που εφάπτεται στο επάνω και το κάτω μέρος των μπαρών ενός συμβόλου barcode, ή πλαίσιο που περιβάλλει όλο το barcode. Χρησιμοποιείται για να εξισώσει την πίεση της εκτυπωτικής μήτρας, ελέγχοντας έτσι το άπλωμα του μελανιού.

Προμηθευτής

Ο κρίκος της αλυσίδας εφοδιασμού που παράγει, παρέχει ή επεξεργάζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Σειριακός Κωδικός Μονάδων Logistics (Serial Shipping Container Code - SSCC)

Κωδικός Αναγνώρισης 18 ψηφίων του Συστήματος GS1 που χρησιμοποιείται για την μοναδική αναγνώριση των Μονάδων Logistics.

Σημείο Λιανικής Πώλησης (POS)

Αναφέρεται στα σημεία πληρωμής των καταστημάτων λιανικής όπου γίνεται χρήση συνηθέστερα αμφίδρομων (omnidirectional) scanners γραμμικών συμβόλων (EAN/UPC, GS1 DataBar) για τη γρήγορη ανάγνωση και τιμολόγηση μικρού πλήθους προϊόντων (πχ. καλάθι καταναλωτή).

Σταθερό Μήκος

Ορολογία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πεδίο δεδομένων σε μια συμβολοσειρά με συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων (πχ. Δείκτης Εφαρμογής (01)-Σταθερό μήκος 14 ψηφίων).

Συγχρονισμός Δεδομένων

Η διαδικασία της συνεχούς εναρμόνισης των πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπορικών εταίρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα βασικά-κύρια δεδομένα είναι ίδια σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα. Αυτή η διαδικασία βασίζεται στη χρήση των προτύπων GS1.

Σύμβολο Barcode

Ο συνδυασμός των χαρακτήρων συμβόλου (ανοιχτόχρωμα κενά και σκουρόχρωμες μπάρες) και των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη συμβολογία όπως οι ελεύθερες ζώνες, οι χαρακτήρες έναρξης και λήξης του συμβόλου κλπ. τα οποία όλα μαζί δημιουργούν μια πλήρη εικόνα με δεδομένα προς ανάγνωση από scanners.

Σύμβολο barcode GS1-128

Μια υποκατηγορία της συμβολογίας Code 128 που έχει ενεργοποιηθεί και σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη χρήση των δομών κωδικοποίησης GS1.

Σύμβολο barcode ITF-14

Το σύμβολο barcode ITF-14 (υποκατηγορία της συμβολογίας ITF - Interleaved 2-of-5) απεικονίζει κωδικούς GTINsμόνο σε μονάδες εμπορίας χονδρικής που δεν θα βρεθούν και «σκαναριστούν» σε σημεία λιανικής.

Σύμβολο barcode UPC-A

Το σύμβολο barcode της οικογένειας συμβολογιών EAN/UPCπου χρησιμοποιείται για τη σήμανση κωδικών GTIN-12, Coupon-12, RCN-12 και VMN-12.

Σύμβολο barcode UPC-E

Το σύμβολο barcode της οικογένειας συμβολογιών EAN/UPCπου αναπαριστά κωδικούς GTIN-12 σε έξι ρητώς κωδικοποιημένα ψηφία χρησιμοποιώντας τεχνικές zero-suppression.

Συμβολογία

Μια καθορισμένη μέθοδος αναπαράστασης αριθμητικών ή αλφαβητικών χαρακτήρων σε ένα σύμβολο barcode. Οτύποςενόςbarcode.

Συμβολογίες EAN/UPC

Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε στο σύνολο των συμβόλων barcodes EAN-8, EAN-13, UPC-A, και UPC-E.

Συμβολοσειρά

Ο συνδυασμός ενός GS1 Δείκτη Εφαρμογής και των αντίστοιχων δεδομένων που αυτός ο Δείκτης Εφαρμογής προσδιορίζει.

Συμπληρωματικό Σύμβολο (add-onsymbol)

Σύμβολο barcode το οποίο κωδικοποιεί συμπληρωματικές πληροφορίες αυτών του βασικού barcode (πχ. εκδόσεις περιοδικού).

Συναρμογή

Η παράθεση πολλαπλών δεδομένων σε ένα σύμβολο barcode.

Σύστημα GS1

Το Σύστημα GS1 είναι ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση διεθνών και πολυτομεακών εφοδιαστικών αλυσίδων μέσω της μοναδικής αναγνώρισης προϊόντων, μονάδων μεταφοράς, παγίων, θέσεων και υπηρεσιών.

Τίτλοι Δεδομένων

Οι σύντομες διεθνείς περιγραφές σειρών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ερμηνείας συμβόλων barcodes.

Υπόστρωμα

Το υλικό στο οποίο επάνω εκτυπώνεται ένα barcode.

Χαρακτήρας Συμβόλου Function 1 (FNC1)

Ένας χαρακτήρας συμβόλου που χρησιμοποιείται σε κάποια σύμβολα barcodesGS1 για ειδικούς σκοπούς.

Χαρακτήρες Δεδομένων

Ένα γράμμα, ψηφίο ή άλλος χαρακτήρας συμβόλου που παρατίθεται στα πεδία δεδομένων μιας σειράς δεδομένων.

Χαρακτήρες Συμβόλου

Μια ομάδα από μπάρες και κενά σε ένα σύμβολο barcode που αποκωδικοποιούνται σαν μια ολότητα. Μπορεί να είναι ένα απλό ψηφίο, γράμμα, σημείο στίξης ή συνδυασμός αυτών.

Χαρακτηριστικά

Μια σειρά δεδομένων η οποία προσφέρει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με μια οντότητα η οποία προσδιορίζεται με έναν κωδικό αναγνώρισης GS1, όπως ο κωδικός παρτίδας που συνδέεται με ένα GTIN.

Ψηφιακό Κουπόνι

Πρόκειται για τύπο ηλεκτρονικής επιταγής που διανέμεται και αναπαρίσταται σε μη εκτυπωμένη μορφή (όχι δηλαδή σε χαρτί ή άλλη μέθοδο) και μπορεί να ανταλλαχθεί για μια χρηματική έκπτωση ή πόντους πιστότητας (loyalty points) σε μια διαδικασία αγοράς.

Ψηφίο Επέκτασης

Το πρώτο ψηφίο ενός κωδικού SSCC (Serial Shipping Container Code) που αποδίδεται από την εταιρεία που δομεί τη μονάδα logistics και έχει ως σκοπό την αύξηση του πλήθους των κωδικών SSCC που μπορεί να αποδώσει η εταιρεία.