Βρείτε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς άλλα νοσοκομεία ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τα Πρότυπα GS1 για να επιτύχουν ασφαλέστερη, και πιο αποτελεσματική φροντίδα για τους ασθενείς τους.

Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας στα χειρουργεία του νοσοκομείου Bernhoven,  Ολλανδία.

Το νοσοκομείο του Bernhoven στην Ολλανδία έχει αξιοποιήσει τα GS1 barcodes που εφαρμόζονται από τους προμηθευτές στους στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έτσι ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα πιθανές ανακλήσεις προϊόντων, να βελτιώσει τη διαχείριση των αποθεμάτων και να μειώσει χειροκίνητες διαδικασίες καταχώρησης και ελέγχου.

Αποτελέσματα

 • Η ιχνηλασιμότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα χειρουργεία αυξήθηκε στο 100%
 • Το υπερβάλλον απόθεμα μειώθηκε κατά 31%.
 • Η συνολική αξία του άμεσα διαθέσιμου αποθέματος μειώθηκε κατά 23%.
 • Οι οφειλόμενοι τόκοι στα νοσοκομειακά αποθέματα μειώθηκαν κατά €2,517 με βάση τη ρευστοποίηση των αποθεμάτων.
 • Οι απώλειες μειώθηκαν κατά 72%.

 

Αύξηση των εφαρμογών σάρωσης πληροφοριών παρά την κλίνη του ασθενούς στο νοσοκομείο Charing Cross, Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νοσοκομείο Charing Cross έχει εφαρμόσει τα GS1 Barcodes στα περικάρπια των ασθενών.

Αποτελέσματα

 • Η ορθή ταυτοποίηση των ασθενών μέσω της σάρωσης του περικάρπιου αυξήθηκε από 17% σε 81%

Βελτίωση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Dijon, Γαλλία.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Dijon έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική του αλυσίδα εφαρμόζοντας τα Πρότυπα GS1. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των διανομών φαρμακευτικών προϊόντων από την αποθήκη στον ασθενή.

Αποτελέσματα

 • Η αποδοτικότητα στην αποθήκη αυξήθηκε κατά 40%.
 • Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των μονάδων φροντίδας αυξήθηκε κατά 30%.
 • Τα απαξιωμένα προϊόντα έχουν μειωθεί κατά 80%
 • Η άμεση διαθεσιμότητα αποθέματος μειώθηκε κατά 60%

 

Αποτροπή Σφαλμάτων στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στην ομάδα Νοσοκομείων Gelre, Ολλανδία.

Τα Νοσοκομεία του Gelre έχουν αναβαθμίσει τα συστήματα τους εσωτερικά ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με τα Πρότυπα GS1.

Αποτελέσματα

 • Μείωση σφαλμάτων στη διανομή φαρμάκων κατά 74%

Βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της περίθαλψης στο Εθνικό Κέντρο Κληρονομικών Διαταραχών Πήξης Αίματος του Νοσοκομείου St. James, Ιρλανδία.

Μια αναποτελεσματική διαδικασία ανάκλησης μολυσμένης φαρμακευτικής αγωγής πλάσματος αίματος για την αιμοφιλία, οδήγησε το Εθνικό Κέντρο Κληρονομικών Διαταραχών Πήξης Αίματος του νοσοκομείου St. James στην Ιρλανδία να υιοθετήσει τα Πρότυπα GS1 ως μέρος της πρωτοβουλίας τους για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. Η ενέργεια αυτή επέτρεψε την πλήρη ιχνηλασιμότητα αυτών των σκευασμάτων αλλά και των ασθενών που τα δέχθηκαν.

Αποτελέσματα

 • Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ αποθέματος φαρμάκων αφαιρέθηκαν από την εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Η σπατάλη προϊόντων που ανέρχονταν σε 90,216 ευρώ μηδενίστηκε μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής του Συστήματος GS1.
 • Σφάλματα εγγράφων μηδενιστήκαν μέσα σε ένα χρόνο από την εφαρμογή του συστήματος.
 • Η ταυτοποίηση των φαρμάκων και της θέσης τους πραγματοποιήθηκε σε ποσοστό 100%, μέσα σε 10 λεπτά, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πλασματικής ανάκλησης.

 

Βελτίωση της γενικής διαχείρισης απογραφών στα Νοσοκομεία NHS Trust του Portsmouth, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα νοσοκομεία του Portsmouth, που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων χρησιμοποίησαν τα Πρότυπα GS1. Αυτό, εκτός των άλλων, συνέβαλε και στη μείωση των απωλειών, στην εξοικονόμηση πόρων και βέβαια στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Αποτελέσματα

 • Επετεύχθη αναλογία Απόδοσης Επένδυσης (R.O.I. Ratio) 8.5:1.
 • Το άμεσα διαθέσιμο απόθεμα μειώθηκε κατά 20%.
 • Οι νοσοκομειακές απώλειες μειώθηκαν σε λιγότερο από 1%.

 

Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας χειρουργικών εργαλείων στο Νοσοκομείο Robert  Ballanger, Γαλλία.

Το Νοσοκομείο Robert Ballanger στη Γαλλία εφάρμοσε τα Πρότυπα GS1 για την αναγνώριση και ιχνηλάτηση των χειρουργικών εργαλείων από τον ασθενή μέχρι και τη διαδικασία της αποστείρωσης.

Αποτελέσματα

 • Δυνατή η ιχνηλάτηση των χειρουργικών εργαλείων μέχρι και το επίπεδο των ασθενών στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν.
 • Δυνατότητα χρήσης εργαλείων από άλλα νοσοκομεία, διαχείρισή τους από τις ίδιες εγκαταστάσεις και επιστροφή με ακρίβεια στο κάθε ένα νοσοκομείο ξεχωριστά.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό διέθεσε πάλι όλο του το χρόνο στη φροντίδα των ασθενών αφού τα χειρουργικά εργαλεία μπορούν να ανασκευαστούν και από μη νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Οι αστοχίες στις συνθέσεις χειρουργικών εργαλείων μειώθηκαν από το 8% σε 0%.

 

Το EPCIS είναι ένα πρότυπο του GS1 που επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές κινήσεις και την κατάσταση των προϊόντων καθώς ταξιδεύουν σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από επιχείρηση σε επιχείρηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Στόχος του προτύπου EPCIS είναι να επιτρέψει ανόμοιες και ξεχωριστές εφαρμογές και διαδικασίες (όπως συνήθως συμβαίνει από επιχείρηση σε επιχείρηση) να δημιουργούν και κοινοποιούν γεγονότα συμβάντων τόσο εσωτερικά στις επιχειρήσεις (ενδοτμηματικά) όσο και με τους συνεργάτες τους. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων συμβάντων έχει ως στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να αποκτήσουν μια κοινή άποψη των φυσικών ή ψηφιακών αντικειμένων εντός του σχετικού πλαισίου της επιχείρησης.

Το πρότυπο EPCIS προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το πρότυπο Βασικών Εννοιών του GS1 Core Vocabulary Language (CBV). Το CBV παρέχει ορισμούς των τιμών των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των δομών δεδομένων που ορίζονται στο πρότυπο EPCIS. Η χρήση του τυποποιημένου λεξιλογίου που προβλέπεται από το πρότυπο CBV είναι κρίσιμη για τη διαλειτουργικότητα και την παροχή και αναζήτηση των δεδομένων μειώνοντας τις διαφορές στον τρόπο που οι επιχειρήσεις δηλώνουν παρόμοιες έννοιες.

Το πρότυπο GS1 EPCIS αναγνωρίστηκε επίσημα το 2015 και από τον οργανισμό ISO/IEC 19987:2015.

 

 

Κωδικοποίηση

Έχοντας αποκτήσει Εταιρικό Πρόθεμα GS1, η επιχείρηση είναι έτοιμη να αποδώσει μοναδικούς Κωδικούς GS1 (GTINs - Global Trade Item Numbers) για κάθε διαφορετικό προϊόν και συσκευασία, προσθέτοντας τον αριθμό προϊόντος μετά το εταιρικό της πρόθεμα.

Οι GTINs των προϊόντων απεικονίζονται με σύμβολα barcode ώστε να μπορούν να διαβαστούν από ηλεκτρονικά μηχανήματα οπτικής ανάγνωσης - scanners.

Οι Κωδικοί GS1 είναι μοναδικοί για κάθε προϊόν. Για κάθε διαφοροποίηση στις διαστάσεις, τη συσκευασία, το βάρος, την περιγραφή του προϊόντος, κλπ. απαιτείται η απόδοση ενός νέου κωδικού.

Κατά κανόνα είναι μη σημαντικοί, δηλαδή δεν περιέχουν καμία πληροφορία και αποτελούν το κλειδί πρόσβασης σε μία βάση δεδομένων, όπου είναι αποθηκευμένες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν.

Οι βασικότερες μορφές κωδικοποίησης αφορούν:

Εκτός όμως από προϊόντα, μπορείτε να κωδικοποιήσετε και υπηρεσίεςθέσειςεπιστρεφόμενα πάγια, μεμονωμένα πάγια, αλλά και έντυπα.

Σήμανση

Τα barcodes μπορούν να ενσωματωθούν στα προϊόντα είτε κατά το στάδιο παραγωγής και εκτύπωσης της συσκευασίας τους, είτε εκ των υστέρων.

Στην πρώτη περίπτωση, το barcode ενσωματώνεται στη μακέτα της συσκευασίας του προϊόντος και πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωσή του, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα. Η διαδικασία αυτή γίνεται από εξειδικευμένους προμηθευτές.

Στη δεύτερη περίπτωση, το barcode μπορεί να τυπωθεί σε αυτοκόλλητη ετικέτα και να επικολληθεί πάνω στο προϊόν. Επίσης, μπορεί να εκτυπωθεί απευθείας στη συσκευασία με inkjet εκτυπωτή (κυρίως για χαρτοκιβώτια). Και οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και από εσάς τους ίδιους, εφόσον προμηθευτείτε τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στη σωστή επιλογή των χρωμάτων. Και φυσικά, οι προδιαγραφές για τη θέση του συμβόλου πάνω στο προϊόν, το μέγεθός του,κλπ. οφείλουν να τηρούνται πιστά.

Εκμεταλλευθείτε την υπηρεσία Verification για τον έλεγχο πιστότητας των εκτυπωμένων συμβόλων.

GS1 Icon Liquor RGB 2014 12 17
Τρόφιμα & Ποτά
GS1 Icon Fresh Foods RGB 2014 12 17
Φρέσκα Προϊόντα
Food
Εστίαση
Transport
Transport & Logistics
ECommerce
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
GS1 Icon Cash Handling RGB 2014 12 17
Χρηματο-οικονομικά
Construction
Κατασκευές
Chemicals
Χημικά
Apparel
Ένδυση & Υπόδηση
Other
Λιανεμπόριο
Retail
Καταναλωτικά Προϊόντα
Cosmetics
Καλλυντικά